สมาชิกในทีม

ในกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลมีการแบ่งการทำงานออกเป็นหลายส่วน ซึ่งมีสมาชิกในทีมดังนี้

อนงค์นาฏ ศรีรัตนา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กฤษณะ พูลทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประพนธ์ จิ้วจิ้น

นักสถิติ

กฤษฎา ธรรมสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปาณัสม์ จรูญรัตน์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปิยะพร ชึลเลอร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สิริรชา แก้วหย่อง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จีรวรรณ หนูเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

ที่อยู่

2143/1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร1 ชั้น3 กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900