สมาชิกในทีม

ในกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลมีการแบ่งการทำงานออกเป็นหลายส่วน ซึ่งมีสมาชิกในทีมดังนี้

วรวุฒิ อ้อยหวาน (Worawut Aoywan)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

จารุพรรธน์ เพ็งจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กฤษณะ พูลทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประพนธ์ จิ้วจิ้น

นักสถิติ

กฤษฎา ธรรมสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปาณัสม์ จรูญรัตน์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปิยะพร ชึลเลอร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สิริรชา แก้วหย่อง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จีรวรรณ หนูเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

ที่อยู่

2143/1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร1 ชั้น3 กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900