Team

บุคลาการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

วรวุฒิ   อ้อยหวาน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

 จารุพรรธน์   เพ็งจันทร์

นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 ประพนธ์   จิ้วจิ้น

นักสถิติ

กฤษฎา  ธรรมสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปาณัสม์  จรุญรัตน์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สิริรชา  แก้วหย่อง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปิยะพร  ชึลเลอร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เจีรวรรณ  หนูเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ