DOAE MARKET

"ระบบบริหารจัดการตลาด" เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาดในระดับพื้นที่ใช้รวบรวมข้อมูล

เมนูการใช้งาน
1. รายงานผล – แสดงผลการรายงานข้อมูลสถานที่จำหน่าย ร้านค้า ยอดรวมการจำหน่ายของตลาด
2. ร้านค้า – แสดงข้อมูลร้านค้าที่ได้ทำการลงทะเบียน
3. ลงทะเบียนร้านค้า – เพิ่มข้อมูลร้านค้า
4. ทะเบียนผู้จัดการตลาด – เพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้จัดการตลาด

ติดตั้งแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ ที่ GOOGLE PLAY STORE