Farmgear แอปพลิเคชันเครื่องจักรกลการเกษตร

แอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเครื่องจักรกลการเกษตรขาดแคลนในพื้นที่โดยระบบได้รวบรวมเครื่องจักรกลการเกษตรของสมาชิกไว้แล้วนำมาบริหารจัดการมีเป้าหมายของการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการให้กับเกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถนำเครื่องจักรมาให้บริการผ่านระบบ เป็นการหารายได้เพิ่มโดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในระบบ
และสมาชิกที่ต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรสามารถค้นหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้ตรงกับความต้องการใช้งานซึ่งจะมีความสะดวกมากขึ้นกว่าการเสาะหาจากการสอบถามแบบเดิมคือการต้องไปถึงบ้านเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรหรือการโทรศัพท์สอบถามกับทางหมู่บ้าน โดยมีข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การพรวนดิน การกำจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว การขนส่งสินค้าการเกษตร และเครื่องต้นกำลังต่างๆ การใช้บริการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

หน้าแสดงข้อมูลแปลงปลูก หน้าสร้างแปลงปลูก หน้าการจัดการรายได้
จากเครื่องจักร

1. สมาชิกผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ลงทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยข้อมูล รายละเอียด รูปภาพตามจริง
 • ตรวจสอบ รอรับคำขอใช้บริการ และตอบรับคำขอบริการ

2. สมาชิกผู้รับบริการ
 • ค้นหาเครื่องจักรกลการเกษตรจากระยะทาง ประเภท ขนาด กำลัง
  ราคาให้บริการเลือกเครื่องจักรกลการเกษตรและลำดับการใช้บริการ
 • ให้คะแนนความพึงพอใจการใช้บริการ

3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรรม
  โดยใช้ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (Geolocation) ของเครื่องผู้ใช้บริการประมวลผลกับฐานข้อมูล
  ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลคำแนะนำการเพาะปลูก
  ที่เหมาะสมของแปลงเพาะปลูก

4. ข้อมูลสถานที่รับซื้อผลผลิตการเกษตรทั่วประเทศ

5. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้แนะนำ

 

Download

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเผยแพร่ต่อ

ที่อยู่

2143/1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร1 ชั้น3 กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900