ฟาร์มร่วมมือ

แอปพลิเคชันฟาร์มร่วมมือ สำหรับให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มีเครื่องมือช่วยในการวางแผนการผลิตพืชและติดตามกิจกรรมการปลูกพืช เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ให้ผู้ประกอบการ ทั้งในกระบวนผลิตที่มีคุณภาพและสามารถให้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยมีการนำร่องการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวที่บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำความร่วมมือกับเทสโก้โลตัส โดยที่แอปพลิเคชั่นฟาร์มร่วมมือ ประกอบด้วยระบบในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

หน้าแสดงผลรูป Time Line การเพาะปลูก หน้าการปฏิบัติงานการปลูกพืชที่ขาย

1. ระบบบริหารจัดการแผนการผลิตสำหรับผู้จัดการแปลงใหญ่
    ใช้กำหนดแผน ขั้นตอนการดำเนินการผลิต และติดตามการดำเนินการตามแผนการผลิตและสมาชิก

2. ระบบบันทึกกิจกรรมการผลิต
    สำหรับสมาชิกใช้สมัครและแจ้งข้อมูลการดำเนินการตามแผนการผลิตที่สมัครเข้าร่วม

3. ระบบประเมินผลผลิต
    สำหรับผู้จัดการแปลงและผู้รับซื้อผลผลิต (Tesco Lotus)
    โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมที่สมาชิกดำเนินการ
    ที่สอดคล้องกับแผนการผลิตที่กำหนดไว้

หน้าเว็บไซต์แสดงแผนการผลิต
 

Download

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเผยแพร่ต่อ

ที่อยู่

2143/1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร1 ชั้น3 กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900