Farmcheck

ส่งเสริมการเรียนรู้และการเกษตรเชิงรุก เป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งใจพัฒนาขึ้นสำหรับประชาชนผู้สนใจข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตร นำความรู้ไปพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้ได้ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และมีตลาดรองรับ แอปพลิเคชันรับข้อมูล ส่งข่าวสารด้วยระบบแจ้งเตือน (Notification) ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ข่าวสารและองค์ความรู้ได้ทันที โดยจะให้บริการข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ดังต่อไปนี้

การแจ้งเตือน หน้าข่าวสาร ข้อมูลของแปลงเกษตรกรผู้ขาย

1. การแจ้งเตือนข่าวสารโรคพืช ภัยแมลง และภัยธรรมชาติ

2. ข้อมูลแหล่งผลิตพืชจากระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่า 400 ชนิดทั่วประเทศ

3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรรม
    โดยใช้ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (Geolocation) ของเครื่องผู้ใช้บริการประมวลผลกับฐานข้อมูล
    ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลคำแนะนำการเพาะปลูก
    ที่เหมาะสมของแปลงเพาะปลูก

4. ข้อมูลสถานที่รับซื้อผลผลิตการเกษตรทั่วประเทศ

5. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้แนะนำ

 

Download

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเผยแพร่ต่อ

ที่อยู่

2143/1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร1 ชั้น3 กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900