Farmbook

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลเป็นนวัตกรรมดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรไทยให้มีความสะดวกในการติดต่อรับบริการการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยในขั้นแรกเกษตรกรต้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เมื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับเลขทะเบียนเกษตรกร เลข 12 หลัก ซึ่งเป็นหมายเลขประจำครัวเรือนการเกษตร ใช้เป็นกุญแจในการเข้าใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรมีหลักการสำคัญที่ใช้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ดังต่อไปนี้

หน้าหลักการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หน้าแจ้งปลูก/ถ่ายภาพแปลง
1. การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  • การตรวจสอบข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกช่วยทำการเกษตรของครัวเรือน
  • การตรวจสอบข้อมูลแปลงเพาะปลูก ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรย้อนหลัง ตั้งแต่ครั้งแรกที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง เกษตรกรมีความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ

หน้าติดตามสิทธิ์
ตามมาตรการของภาครัฐ
Pre-GAP GAP คู่มือการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
2. การติดตามโครงการและมาตรการของรัฐ
    เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรใช้ติดตามโครงการและมาตรการของรัฐจะนำมาแสดงไว้บนแอปพลิเคชันตามสิทธิ์ที่เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะตามกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือนเป็นรายแปลง เช่น มาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยธรรมชาติ โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นต้น

3. มาตรฐาน
  • Pre-GAP (Pre-Good Agricultural Practices) คือ หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับสินค้าเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจะมีบทบาทในการประเมินและรับรองผลผลิตสินค้าเกษตรกรเพื่อให้มีความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น เช่น GAP
  • GAP คือแนวทางการปฏิบัติในไร่นาเพื่อผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจผู้บริโภค เน้นวิธีควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรค

4. คู่มือเกษตรกร
    แอปพลิเคชันเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลงของเกษตรกรทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีและมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเกษตรกรของตนเองได้เป็นอย่างดี

Download

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเผยแพร่ต่อ

ที่อยู่

2143/1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร1 ชั้น3 กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900