Team

บุคลาการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นักสถิติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานธุรการ